PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY
Kroužky SUPER - NATURE
grantový projekt určený pro žáky 1. a 2. ročníků
V MB jsme jedinou ZŠ zařazenou do projektu. Cílem je rozšíření výuky AJ zavedením výuky od 1.ročníku metodou Helen Doron
Kroužky GLOBE
mezinárodní program
určený pro žáky 2. stupně
Jsme jedinou ZŠ v MB zařazenou mezi tzv.GLOBE školy. Žáci sledují vývoj počasí, kvalitu ovzduší, vody a půdy ...
Kroužky PROJEKT OVOCE DO ŠKOL
vstup pro rodiče
Happy Snack

Poradenský tým naší školy

Školní poradenské služby mají na naší škole již mnohaletou tradici. Věnujeme se žákům bez rozdílu věku. Řešíme problémy kázeňské, vztahové, skupinové, pomáháme s profilací vycházejícím žákům. Nemalou pozornost věnujeme žákům s poruchami učení a chování, snažíme se podchytit žáky nadané a i s nimi podle možností pracovat.

1. Výchovné poradenství

Mluvíme zde o dvou základních oblastech. Tou první je kariérové poradenství vycházejících žáků, tou druhou případné problémy všech žáků školy. Kariérové poradenství: V 9. ročníku – se v předmětu pracovní činnosti zaměřujeme na profil absolventa, pomáháme s vhodným výběrem školy, a to nejen konzultacemi s žáky, ale i jejich zákonnými zástupci. 15. 10. 2015 navštívíme EdukArt. Každý žák 9. ročníku obdrží „Katalog středních škol a učilišť Středočeského kraje“, který by měl být též pomocníkem při výběru dalšího studia nejen pro žáky, ale i pro rodiče. Nedílnou součástí jsou „Dny otevřených dveří“ na středních školách a učilištích, exkurze, pohovory na Úřadu práce v Mladé Boleslavi a besedy o možném pracovním uplatnění po studiu. Vítáme i zástupce středních škol a učilišť přímo ve škole.

Odkazy pro volbu povolání:

Další poradenství

 • a) Pomoc žákům se SPU a SPCH formou pravidelných konzultací, které vede na 1. stupni p. uč. Mgr. Miroslava Cindrová na 2. st. p. uč. Mgr. Alena Ludvíková, sestavení IVP, na jehož plnění se podílí nejen škola, ale i rodina
 • b) Možnost IVP žákům nadaným – např. absolvování vyučovací hodiny ve vyšším ročníku, individuální práce v hodině
 • c) Řešení kázeňských problémů ve skupinách, u jednotlivců, vrstevnických vztahů, ale i problémů s dospělými, osobních problémů žáků apod.
 • d) V závažnějších případech svoláváme „Výchovné komise“, které jsou vedeny s žákem, rodiči a případně dle závažnosti se zástupci OSPOD Viz. Výchovné komise
 • e) Snažíme se pomáhat i rodičům, kteří mají výchovné problémy se svými ratolestmi, případně jim doporučit další odborná pracoviště, od loňského školního roku sestavujeme pro žáky s výchovnými problémy „Individuální výchovný plán“.
 • Výchovná poradkyně

 • Konzultační hodiny: Pondělí 14,00 – 15,00 h Středa: 14,30 – 15,30 h, v ostatních dnech dle telefonické nebo emailové domluvy
 • Kdy je vhodné se obrátit o pomoc, radu nebo si přijít popovídat:

 • Vaše dítě nechce do školy
 • Vaše dítě nechce psát domácí úkoly, má ke škole odpor a vy si nevíte rady
 • Vaše dítě tráví velký čas na počítači a vy si nevíte rady
 • Máte podezření, že syn nebo dcera jsou obětí šikany
 • Nemáte jasno v profesní orientaci
 • Máte výchovné problémy
 • Zdá se Vám, že Vaše dítě trpí poruchou učení nebo chování
 • Myslíte si, že problémy Vašeho rodinného života se odráží v domácí přípravě a následně ve vyučování Vašeho potomka
 • Přestali jste Vašemu dítěti rozumět, máte podezření ze lži
 • Máte podezření z používání návykových látek, Vaše dítě kouří
 • Máte výhrady k učebnímu procesu, případně jste plně nepochopili požadavky kladené na Vaše dítě
 • První zamilování, zhoršení prospěchu
 • … i v ostatních případech, které nás zrovna teď nenapadly • 2. Metodik prevence

  Je nedílným pomocníkem výchovného poradce. Pečuje o dětskou duši, snaží se pomocí depistáží v třídních kolektivech eliminovat vznik rizikového chování žáků, jako je šikana, záškoláctví, extrémní projevy agrese, rizikové trávení volného času (kouření, návykové látky…) Viz. Minimální preventivní program.
  Náplní metodika prevence je i vedení „Školního parlamentu“, kde s žáky otevřeně diskutuje o problémech, pomáhá s jejich řešením, případně navrhuje další postupy ke zdárnému vyřešení vzniklých problémů.

  Metodik prevence: Mgr. Kateřina Nezavdalová, tel.: 326 211 183, e-mail: nezavdalova@5zsmb.cz

 • Konzultační hodiny: pondělí 10 - 11 hodin, čtvrtek 10 - 11 hodin, případně dle dohody
 • 3. Psycholožka

  Mgr. Marcela Drázská poskytuje služby pro žáky školy a jejich rodiče v pondělí 8 - 15 hodin a v pátek 9 - 12 hodin. Dochází přímo do vyučovacích hodin, spolupracuje s vyučujícími, napomáhá řešit problémy nejen výchovné, ale i výukové. Případné konzultace si lze domluvit telefonicky na sekretariátu školy (326 211 170), s Mgr. Marcelou Drázskou na pracovišti – tel. 326 211 181 nebo e-mail: marcela.drazska@centrum.cz


  Důležitá telefonní čísla nejen školy:

  • PPP (pedagogicko-psychologická poradna) Václavkova ul., MB tel.: 326 731 066
  • SPC (speciálně-pedagogické centrum) Na Celně, MB
   tel.: 326 726 053
  • Středisko výchovné péče Čáp Liberec tel.: 485 750 807
  • Středisko výchovné péče Praha – Klíčov
   tel.: 286 887 075
  • OSPOD (odbor sociální péče o dítě) tel.: 326 716 187 - 190
  • Psycholog Mgr. Pavel Ptáček tel.: 326 324 025
  • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy tel.: 326 322 915
  • Klinický logoped – Klaudiánova nemocnice MB
   tel.: 326 743 741

  • 4. EEG Biofeedback

   Mgr. Tomáš Slánský poskytuje služby v terapeutické místnosti na 5. ZŠ nebo u vás doma. Konzultace si lze domluvit telefonicky na: 737 54 74 84 nebo e-mail: info@lipalip.cz K čemu je biofeedback dobrý? Pomocí tréninku se můžeme naučit potlačit ty mozkové vlny, které nám ve dne způsobují únavu a které nás udržují ve stresu a naopak posilovat ty vlny, které nám umožňují podávat dobrý výkon, učit se, apod. Díky tomu můžeme zlepšit své soustředění, paměť, rychlost učení, rozhodování, sebevědomí, vyrovnanost emocí atd. Více na:

   Líp a líp