PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY
Kroužky SUPER - NATURE
grantový projekt určený pro žáky 1. a 2. ročníků
V MB jsme jedinou ZŠ zařazenou do projektu. Cílem je rozšíření výuky AJ zavedením výuky od 1.ročníku metodou Helen Doron
Kroužky GLOBE
mezinárodní program
určený pro žáky 2. stupně
Jsme jedinou ZŠ v MB zařazenou mezi tzv.GLOBE školy. Žáci sledují vývoj počasí, kvalitu ovzduší, vody a půdy ...
Kroužky PROJEKT OVOCE DO ŠKOL
vstup pro rodiče
Happy Snack

Spolupráce rodičů a školy

Unie rodičů

 • Spolupráce školy s rodiči je zajišťována prostřednictvím Unie rodičů, která vznikla jako samostatný právní subjekt.
 • Unie rodičů disponuje samostatným bankovním účtem a pokladnou. Příjmy unie tvoří finanční příspěvky od rodičů žáků a sponzorské dary.
 • Finanční příspěvky jsou využívány k úhradě nákladů na celoškolské kulturní a sportovní akce (doprava, vstupenky, ceny v soutěžích).
 • Unie projednává návrh rozpočtu na kalendářní rok, sleduje čerpání rozpočtu a rozhoduje o jeho použití.

Součinnost mezi vedením školy a Unií rodičů se uskutečňuje v pravidelných intervalech minimálně 2 x v průběhu školního roku a v mezidobí operativně podle vzniklé potřeby.

Unie rodičů má nový web. více informací

Zástupci Unie rodičů:

 • 1.A - Zdeňka Bubeníková, Ivana Rockel
 • 1.B - Petr Kasal, Vendula Králová, Lenka Krejcarová
 • 2.A - Jana Burda Olivová
 • 2.B - Nela Szikorová
 • 2.C - Miroslava Pavlů, Eva Hrnčířová
 • 3.A - Jiří Malík
 • 3.B - Miluše Jonášová
 • 3.C - Kateřina Brierley
 • 4.A - Pavel Hrnčíř, Mirka Krouská
 • 4.B - Lenka Engelová, Miroslava Pavlů
 • 4.C - Petra Švejdová
 • 5.A - Ilona Grůšová
 • 5.B - Petra Novotná, Stanislava Fleková - správa webových stránek
 • 6.A - Jana Terlecká
 • 6.B - Jiří Hlaváček
 • 7.A - Jitka Škuderová
 • 8.A - Jana Ondrejkovičová
 • 8.B - Kamila Knobloch
 • 9.A - L. Fišer

Vedení Unie rodičů:

 • předsedkyně - Miroslava Pavlů
 • místopředseda - Petra Novotná

Členské příspěvky

 • Dle výsledků ankety (nakonec se zúčastnilo 175 rodičů), která probíhala v květnu a červnu 2015 je pro šk. rok 2015/2016 výše příspěvku stanovena na 300,- Kč. Výše je jednotná a nezávislá na počtu dětí na škole, jak je uvedeno v zaslaném materiálu/manuálu UR. Přispět mohou oba rodiče. Příspěvky doporučujeme zaslat do konce listopadu.
 • Účet číslo: 2100215921/2010 Fio banka

Zápisy ze zasedání Unie rodičů najdete na webu Unie více informací

Školská rada

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých studentů, zletilým studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání)

Školská rada
 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání studentů
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Složení Školské rady

 • Zástupci zřizovatele: Mgr. Lucie Kopalová, Ing. Roman Mizera
 • Zástupci rodičů: Roman Meliška, Ladislav Fišer
 • Zástupci školy: Mgr. Jaroslava Svátková, Mgr. Lenka Klímová
 • Poslední jednání Školské rady proběhlo 29.9.2016.

Zápis z poslední schůze školské rady více informací