PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY
Kroužky SUPER - NATURE
grantový projekt určený pro žáky 1. a 2. ročníků
V MB jsme jedinou ZŠ zařazenou do projektu. Cílem je rozšíření výuky AJ zavedením výuky od 1.ročníku metodou Helen Doron
Kroužky GLOBE
mezinárodní program
určený pro žáky 2. stupně
Jsme jedinou ZŠ v MB zařazenou mezi tzv.GLOBE školy. Žáci sledují vývoj počasí, kvalitu ovzduší, vody a půdy ...
Kroužky PROJEKT OVOCE DO ŠKOL
vstup pro rodiče
Happy Snack

Projekty

Na naší škole se snažíme co nejvíce zapojovat do projektů realizovaných především z evropských zdrojů, ale také s pomocí dalších sponzorů školy. Vnímáme je jako příležitost, jak zafinancovat další rozvoj školy.


14. Šablony 5ZŠMB"

Projekt Šablony 5ZŠMB je spolufinancován Evropskou unií, neboť je realizován v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci OP VVV je možné v programovém období 2014 – 2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Náš projekt, který jsme zahájili 1. 2. 2017 a bude ukončen 31. 1. 2019, je zaměřen na následující témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči žáků. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Výsledků projektu bude dosaženou prostřednictvím realizace jednotlivých aktivit, tzv. šablon, které si škola zvolila. Jedná se o aktivity: školní asistent – personální podpora ZŠ, vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemná spolupráce pedagogů, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků.

Více o projektu najdete na

 • Šablony 5ZŠMB

 • 13. Čte celá "pětka"

  Čtenářské dílny slouží jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. Cílovou skupinou jsou žáci a pedagogičtí pracovníci naší základní školy. Čtenářské dílny jsou zavedeny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jeden z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství. Čtenářská dílna podporuje a rozvíjí individuální schopnosti žáků. Nákupem knih v papírové podobě byly zajištěny podmínky pro realizaci Čtenářských dílen.


  12. Partnerství mezi českými a keňskými školami

  Prostřednictvím Centra Narovinu a jejich programu Partnerství mezi českými a keňskými školami, se v letošním školním roce stala naše škola partnerskou školou Eucarbet Academy v Nyeri v Keni. Eucarbet Academy byla založena kvůli vzrůstající potřebě vzdělávání sirotků a znevýhodněných dětí. Na začátku byla malá základní škola s jedním učitelem a čtyřmi žáky. Postupně se škola rozšiřovala a v roce 2004 několik žáků osmé třídy uspělo ve zkouškách na Kenya Certificate of primary Education Exam (K.C.P.E.) a díky tomu se dostalo na kvalitní střední školy jinde v zemi. Škola se i nadále rozšiřovala, a tak se dnes může pyšnit nejen vysokým počtem žáků, ale také šíří aktivity zahrnující počítačovou výchovu, poradenství v oblasti AIDS a další. To bylo zajištěno i díky velké pomoci českých dobrovolníků a podporovatelů a programu adopce na dálku. Podařilo se zajistit i minibus, který děti dopravuje do školy. Cílem tohoto programu je sblížení českých a keňských žáků prostřednictvím umožnění písemné komunikace a videozpráv z každodenního života našich a keňských dětí. Program Partnerství zahrnuje témata: 1. země, ve které žijeme a moje škola, 2. moje rodina a kdo jsem a 3. přání a příprava na slavnost. V dubnu jsme si se školou v Keni vyměnili první materiály, ve kterých jsme představili naši zemi a naši školu. Dále děti vyrobily v hodinách výtvarné výchovy a angličtiny pro své keňské kamarády pomůcky do výuky, často se jedná o jediné učební pomůcky, které jsou škole k dispozici. Z Keni jsme poté obdrželi poděkování na úžasném videu, ve kterém se žáci naší školy seznámili se životem dětí v Eucarbet Academy. Na vlastní oči poznali život a školu tamějších dětí a poté se okamžitě rozhodli uskutečnit finanční sbírku pro své keňské kamarády. Starší děti si připravily prezentaci pro své mladší spolužáky, ve které jim promítly video z Keni a vysvětlily podstatu programu Partnerství a hlavně účel sbírky. Během měsíce května jsme natočili podobné video ze života naší školy a děti mají také možnost dopisovat si s kamarády z Keni. Je úžasné, když se naše děti mohou seznámit s keňskou kulturou a životem nejen z knížek a televize, ale prostřednictvím programu, na kterém se samy podílejí a samy si ho vytváří. Přejeme si, aby se naše malá partnerská aktivita v budoucnu rozrostla v rozsáhlejší akci pomoci pro naši partnerskou školu. Tímto také moc děkujeme všem, kteří přispěli do naší finanční sbírky! Irena Hendrychová - koordinátorka programu.  11. Fairtradová škola

  fairtradová škola

  S myšlenkou zapojit naší školu do podpory fair trade jsme si začali pohrávat na jaře 2013. Se zapojením do kampaně Fairtadové školy jsme se intenzivně začali zabývat na začátku školního roku 2013 – 2014. Na začátek školního roku jsme uspořádali projektový den pro druhý stupeň „Afrika není tak daleko“, v rámci kterého jsme se nejen o fair trade dozvěděli více ve spolupráci se členkou řídící skupiny fair trade města Mladá Boleslav a zástupkyní společnosti Narovinu. V září vznikla řídící skupina s pomocnou rukou p. uč. Pražákové. Zájem ze strany žáků předčil očekávání. Založili skupinu, která si říká fértrejďáci. Jsou to převážně žáci 7. a 8. tříd. Paní ředitelka podepsala Deklaraci podpory fair trade 2. 10 2013. První zásilku fairtradového zboží jsme se souhlasem všech zakoupili z peněz, získaných ze sběru papíru. Fairtradové zboží je k dispozici v naší klubkavárně. Vedení školy si objednalo fairtradový čaj, kávu a třtinový cukr. Před samotným prodejem fértrejďáci vytvořili skupinky, rozdělili si třídy, ve kterých zboží prezentovali a vysvětlovali, zvláště žáčkům na prvním stupni, kdo jsou a co je to fair trade. Byli naprosto úžasní a věnovali tomu velké úsilí. O své činnosti a plánech pravidelně informuje na nástěnce v blízkosti vstupní haly, ve školním časopise a na webu naší školy. K pravidelným akcím fairtradové skupiny patří podpora a šíření myšlenky férového nákupu na akcích jako jsou vánoční trhy, faitrtradová snídaně, oslavy Dne Země. V rámci celoevropské kampaně za férovou čokoládu sbíráme podpisy na petici...i vy se můžete připojit! Férová čokoláda

  10. Školy v pohybu

  Záměrem projektu je podpořit procesy, které přímo podporují efektivní rozvoj školy. Ve škole to znamená inovovat vzdělávací program, profesionalizovat jednotlivé pedagogy v oblastech pedagogického a didaktického působení na děti, zdokonalovat procesy řízení a výměny informací, atd. V rámci projektu je podpora v první fázi cílena na vedení školy. Aby mělo vše potřebné pro plánovaný rozvoj. K tomu slouží především systémové vzdělávání zaměřené na zvyšování vůdčích kompetencí řídících pracovníků škol. Dále individuální podpora vedení škol s využitím odborníků z praxe (koučování ředitelů). Pedagogickým sborům je nabízeno vzdělávání (dvoudenní výjezdní seminář pro celý sbor + seminář ve škole) a také mentoring dle potřeb jednotlivých škol a učitelů. Projekt zahrnuje rovněž dvoudenní stáž na škole, kterou vhodně vybereme podle prokazatelných zkušeností v oblasti, ve které chce škola na sobě pracovat.

  Více o projektu najdete na

 • Projekt Školy v pohybu


 • 9. Odplouváme dál

  Naše škola je od 1. 6. 2013 zapojena do projektu „Odplouváme dál“, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Cílovou skupinou jsou žáci 8. a 9. tříd základních škol Středočeského kraje a pracovníci škol zaměření na kariérové poradenství (výchovní poradci). Účelem projektu je rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně prevence před nesprávnou volbou povolání nebo předčasným odchodem žáků ze systému vzdělávání, osvětová a informační činnost směřující k žákům a zákonným zástupcům při řešení budoucí profesní dráhy. Projekt realizujeme ve spolupráci s firmou Republikové centrum vzdělávání, s.r.o., která se zaměřuje na rozvoj lidských zdrojů, výzkum profesního uplatnění, a to za využití výpočetní techniky a pracovní diagnostiky. Pro tento účel je využíván poradenský nástroj pod názvem „Pracovní diagnostika COMDI“, který je Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR uznán za poradenský nástroj Aktivní politiky zaměstnanosti ČR. V současné době je RCV generálně pověřeno MPSV ČR implementací pracovní diagnostiky COMDI v rámci ČR.

  Více o projektu najdete na

 • www.odplouvamedal.rcv.cz


 • 8. Tablet 1 : 1

  Jako jedna z 11 škol v republice jsme byli zařazeni do nového pilotního projektu nakladatelství Fraus. Jeho cílem je ověřit možnosti náhrady některých tištěných učebnic elektronickými učebnicemi a zjistit, zda ve spojení s profesionálním interaktivním obsahem lze dosáhnout vyšší efektivnosti vzdělávání, podstatně zvýšit zájem dětí se vzdělávat, odbourat komunikační bariéry mezi učitelem a žáky a ve svém důsledku docílit oboustranné radosti ze společné práce.

  Více viz.

 • www.fraus.cz/pilotniprojekt - flexibook


 • 7. Globe

  GLOBE je mezinárodní program určený pro žáky 2. stupně. V Mladé Boleslavi jsme jedinou ZŠ zařazenou mezi tzv. GLOBE školy. Žáci s využitím jednoduchých vědeckých postupů sledují vývoj počasí, měří kvalitu ovzduší a vody, odhalují půdní vlastnosti. Získaná data žáci vyhodnocují a odesílají do celosvětové internetové databáze. Profesionální zpracování dat garantuje NASA. Zpracované výsledky slouží vědcům a studentům po celém světě k dalšímu využití.  6. Fyzika a chemie nás baví

  Zareagovali jsme také na výzvu firmy Škoda auto a.s., která se rozhodla podporovat zajímavé projekty sloužící k rozvoji technického a přírodovědného vzdělávání na školách. Jsme jednou ze tří boleslavských základních škol, jejíž projekt byl vybrán k realizaci a jediná, která dostane podporu v plné výši 200 000 Kč.

  Cílem našeho projektu s názvem „Chemie a fyzika nás baví“ je přebudovat učebnu a kabinet fyziky a chemie tak, aby umožňovaly vést hodiny formou zajímavou pro žáky. V nově vybudované laboratoři budou sami provádět pokusy na laboratorních stolech pod dohledem pedagoga. Žáci tak budou mít možnost seznamovat se s principy a základy  laboratorní a vědecké práce. Ve výuce začneme používat ojedinělý edukační systém PASCO. Společnost PASCO vyrábí kompletní vybavení pro experimentální výuku přírodních věd. Díky atraktivním fyzikálním, chemickým a biologickým experimentům tak žáci nejen poodhalí zákonitosti přírody, ale nahlédnou také na jejich důležitost v našem každodenním životě. Svými vysoce kvalitními technologickými nástroji a neustálým vývojem výukových systémů a vzdělávacích materiálů, podněcuje PASCO zájem o přírodní vědy, inspiruje studenty i jejich pedagogy a propaguje aplikovanou vědu v hodinách fyziky, biologie, chemie, nebo environmentální výchovy. Pro všechny tyto předměty má PASCO nejen specializované sady měřících sond, senzorů a experimentálního příslušenství, ale také vypracované školní experimenty, včetně metodiky vedení seminářů pro lektory. Systém bude možné také používat ve volitelném předmětu Globe, který nabízíme jako jediná škola v Mladé Boleslavi. Od školního roku 2012/13 také vznikly nové předměty, které budou tyto nové prostory využívat. Jedná se o povinně volitelný předmět Praktická fyzika pro 6. a 7. ročníky a Fyzikálně-chemická praktika pro 8. a 9. ročníky.  5. Bezpečný internet

  Zúčastnili jsme se také projektu „Region bezpečnějšího internetu“, který zpracovalo Statutární město Mladá Boleslav ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu, a který se týkal zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti ICT a internetové bezpečnosti v regionu Mladoboleslavsko. Cílovou skupinou projektu byli pedagogičtí pracovníci základních a středních škol ve Středočeském kraji. Projekt zvýšil kompetence pedagogů k výuce bezpečného a etického užívání internetu a nových informačních technologií na základních a středních školách. Na naší škole tak vznikla další interaktivní učebna s  interaktivní tabulí, 10 novými počítači a novými stoly a židlemi. Do vzdělávání se zapojil celý sbor.  4. JASAN

  Své partnerství jsme potvrdili také projektu JASAN - Jazyky v souvislostech, jehož cílem je usnadnit učiteli práci při přípravách na vyučování a při výuce samotné - prostřednictvím metodických principů Jazys a využíváním IT při vyučování (užití počítače, grafických programů, interaktivní tabule, OCR programů = optického rozpoznávání znaků). Projekt si klade za cíl práci učitele zefektivnit, ukázat další možnosti práce s výukovým materiálem a díky tomu usnadnit žákům studium cizího jazyka.

  Do projektu se zapojí všichni vyučující cizích jazyků od 1. do 9. třídy. www.projekt-jasan.cz  3. Klíče pro život

  V druhém pololetí  školního roku 2011/12 jsme se zapojili do projektu „Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání“, který zastřešuje Národní institut dětí a mládeže společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

  Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  V rámci tohoto projektu byla v suterénu školy vybudována Klubkavárna, která slouží žákům jako kiosek - k nákupu občerstvení a drobných školních pomůcek.

  Na projektu intenzivně pracovali především členové školního parlamentu. Vytvořili dotazníky, pomocí kterých zjistili, jak si klubkavárnu jejich spolužáci představují, včetně výzdoby a sortimentu. Vybírali také nábytek, domluvili objednávku barového pultu, vybrali logo klubkavárny a návrh na její vymalování, dále pak seznam dětí, které se zapojí do realizace malování a do prodeje. V hodinách českého jazyka a informatiky pak vznikly žádosti pro Unii rodičů a také žádost o příspěvek z Fondu primátora, který jsme na základě této žádosti také obdrželi. Děti se tak v praxi učily, jakým způsobem je možné spolufinancovat zajímavé projekty a jak taková žádost vypadá i po formální stránce. V květnu byl pak zahájen vlastní provoz klubkavárny, který skvělým způsobem, podloženým vlastními zkušenostmi z oboru, zastřešuje pan Křížek, děti pomáhají s prodejem a obsluhou. V praxi se tak učí důležitým dovednostem, včetně finanční gramotnosti. Otevření klubkavárny se setkalo s velkým ohlasem – je hojně využívána.  2. EU – Peníze školám

  Projekt probíhá třetím rokem. Finanční prostředky byly čerpány na vybavení počítačové učebny, notebooky pro pedagogy, interaktivní tabuli a DVPP, především na vzdělávání celého sboru v práci s interaktivní tabulí, finanční a čtenářské gramotnosti. Ve  školním roce 2012/13 byl projekt ukončen.  1. Super Nature ZŠ

  Super Nature pro ZŠ

  V roce 2009 jsme se zapojili do projektu "Rozšíření výuky AJ na ZŠ Středočeského kraje programem Super-Nature". Tento projekt byl ukončen ve školním roce 2010/11 a od školního roku 2011/12 nadále vyučujeme AJ od první třídy metodou Helen Doron. Hodiny AJ touto metodou se velmi líbí nejen dětem, ale i vyučujícím a často je využíváme s velkým ohlasem jako prezentační hodiny např. při návštěvách zájemců o studium na naší škole.